Inför kommande söndags mässa – 2023-08-27

TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG A


Första läsningen: Jes 22:19-23 (I hans vård skall jag lägga nyckeln till Davids kungahus)

Eljakim och Shevna var höga ämbetsmän under kung Hiskia (Jes kap. 36 och 37; 2 Kung
kap. 18). Eljakim blir ny ”statsminister” (jfr palatsnyckeln i v. 22). Tiden är ca år 705 f.
Kr. Jerusalem expanderar p.g.a. en flyktingström från det undergångna Nordriket men
hotas av assyrierna. Eljakim ska bli som en fader (v. 21), dvs. socialt rättvis och
ansvarsfull, han ersätter den själviske Shevna (jfr Jes 22:16).


Andra läsningen: Rom 11:33-36 (Av honom och genom honom och till honom är allting)

Paulus jublar. Gud har öppnat sitt rike på jorden även för hedningarna. Ännu avvisas
kyrkan av många judar som inte vill vara med, men en dag – så tror han – ska även deras
synd och olydnad tas ifrån dem och de ska frälsas. Versen 33-35 är en kaskad av glädje
som fritt blandar citat från bl.a. Ps 40:6 f; Jes 40:13 f; 45:15; Job 41:2.


Evangelium: Matt 16:13-20 (Du är Petrus. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket)

Jesus ger Petrus oerhörda andliga fullmakter, han får binda och lösa (v. 19) liksom
apostlakollegiet i sin helhet (Matt 18:18), dvs. lagstifta och frikänna eller döma om synd
(jfr Joh 20:23). Han får även en unik förvaltarposition. Modellen är ”statsministern”
Eljakim i Jes kap. 22 (ovan) men nycklarna går här till det himmelska Jerusalem och dess
skattkammare. Än mer: Namnet ”Petrus” betyder Klippan, och så ingår i denne apostels
ledarskap också att själv vara husets synliga fundament. Syftet är att bevara kyrkan från
att falla i bitar (jfr Matt 7:24 ff). Den mänskligt svage tjänaren vet dock alltför väl att han
inget förmår utan Kristi starka arm (jfr Matt 14:31), han behöver inte heller bygga huset,
det gör Jesus (v. 18). Det som utlöser den enastående utnämningen är Petrus högtidligt
proklamerade tro, som inte är en mänsklig teori utan en insikt given av Gud och därmed
ofelbar (v. 16-17; jfr Katolska kyrkans katekes, nr 153; 424; 552-553; 889-891). Med
”Klippan” menas Petrus själv som konkret person. Petrus tror. Gud tillåter inte att
kyrkans högsta läromyndighet går vilse i trosfrågor, för då skulle dödsrikets portar (v.
18) segra och huset ramla. Jesus lovar att detta aldrig kommer att ske. Petrus ofelbara
inspiration kommer alltså att bestå. Hur länge? Jesus kan omöjligt ha menat att Petrus
ämbete skulle upphöra med apostelns död. Herren drar inte bort fundamentet under
kyrkan. Fornkyrkan vittnar om att Petrus dog som biskop i Rom, hans efterföljare där,
påvarna, är de enda som har erkänts som hela kyrkans föreståndare. Inga betydande röster
från den tidiga kyrkan motsäger detta eller gör liknande universella anspråk. Påven
garanterar kontinuitet och enhet. Jesus är med oss och med påven alla dagar till tidens
slut (Matt 28:20).

Källa: Katolska Liturgiska Nämnden